Title Image

PĀRGĀJIENU NOLIKUMS

VŠĮ „TRENKTURAS“ ORGANIZĒJAMO PĀRGĀJIENU NOLIKUMS

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

1. Pārgājienus organizē VšĮ TrenkTuras (reģ. Nr. 303386460, adrese S. Žukausko g. 20A-4, LT-08234 Viļņa, Lietuva, www.TrekTours.lv, [email protected], +371 204 40 401) – turpmāk nolikumā Organizators).
2. Pārgājienu mērķi:
2.1. popularizēt kājāmgājēju pārgājienus, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu;
2.2. mudināt uz ekoloģisku, dabai draudzīgu brīvā laika pavadīšanu;
2.2. iepazīstināt sabiedrību ar Lietuvas un citu valstu dabu, nacionālajiem parkiem un ainaviskajiem dabas skatiem.
3. Pārgājiena dalībnieki, reģistrēdamies un piedalīdamies pārgājienos, piekrīt VšĮ „TrenkTuras“ organizējamo pārgājienu nolikumam (turpmāk tekstā – Nolikums), tādēļ lūdzam to rūpīgi izlasīt un pārliecināties, ka tas ir pareizi saprasts. Ja pārgājiena dalībnieks pārgājienam reģistrē citu personu, viņš apņemas nodrošināt, lai šī persona tiktu iepazīstināta ar šo Nolikumu un tam piekristu.
4. Konkrētu pārgājienu maršruti, starta vieta un starta laiki tiek publicēti Pārgājienu interneta vietnē.

IZMANTOTIE TERMINI

5. Pārgājiena dalībnieka pase – kartīte, kuru ikvienam pārgājiena dalībniekam ir jāuzrāda katrā atpūtas un palīdzības punktā, lai Organizatoru pārstāvji tajā varētu veikt atzīmi. Medaļas un diplomi dalībniekiem tiek izsniegti, balstoties uz savāktajām atzīmēm šajos punktos. Medaļas saņem dalībnieki, kuri pieveikuši visu maršrutu un savākuši visas atzīmes kartītē.
6. Kontrolierīce – līdzeklis vai ierīce, ar kuras palīdzību visos pārgājiena maršrutos un palīdzības punktos tiek identificēti pārgājiena dalībnieki.
7. Starta pakotne – pārgājiena dalībnieka pase, kontrolierīce, informatīvais buklets ar karti, norādēm un nepieciešamajiem telefona numuriem, kā arī cita būtiska informācija un līdzekļi.
8. Pārgājienu tīmekļa vietne – visi Organizatora organizētie pārgājieni tiek publicēti tīmekļa vietnē www.TrenkTuras.lt un/vai www.TrekTours.eu.
9. Partneris –  organizācija, kas pievienojas konkrētā pārgājiena organizēšanas procesā. Pārgājiena sadarbības partneru saraksts tiek publicēts Pārgājienu tīmekļa vietnē.
10. Atpūtas un palīdzības punkts – pārgājiena maršrutos ierīkoti punkti, kuros:
10.1. dalībniekiem ir jāatzīmē Pārgājiena dalībnieka pase;
10.2. iespējams uzpildīt ūdens rezerves, atpūsties, uzkost;
10.3. iespējams pārtraukt pārgājienu un tikt nogādātam uz finišu.

DALĪBNIEKI

11. Personas līdz 18 gadu vecumam reģistrācijas laikā apstiprina, ka ir saņēmušas vecāku vai aizbildņu piekrišanu viņu dalībai pārgājienā un/vai visa pārgājiena laikā viņus pieskatīs vecāki (aizbildņi vai treneri), kuri uzņemas pilnīgu atbildību par viņiem.
12. Bērni līdz 16 gadu vecumam pārgājienos var piedalīties tikai kopā ar vecākiem, aizbildņiem vai treneriem.
13. Maršrutos, kas ir garāki par 50 km, dalībniekiem uz starta laiku jābūt sasniegušiem vismaz 18 gadu vecumu.
14. Reģistrējoties dalībnieks apstiprina, ka saprot to, ka piedalīšanās pārgājienā ir saistīta ar nopietnu cilvēka fizisko spēju pārbaudīšanu, kā arī apstiprina, ka ir veicis nepieciešamās veselības pārbaudes un ievēro spēkā esošas veselības pārbaužu prasības, kādas tās noteiktas pārgājiena vietas valsts tiesību aktos (piemēram, ja pārgājiens notiek Polijas Republikā, tiek piemēroti Polijas tiesību akti; ja pārgājiens tiek organizēts Lietuvā, tiek piemēroti Lietuvas Republikas tiesību akti u.tml.), un, lai to apstiprinātu, pēc Organizatoru pārstāvju lūguma uzrādīs izziņu par veselības stāvokli. Rodoties aizdomām par neatbilstošu veselības stāvokli, dalībniekam pēc Organizatoru lūguma ir jāpārtrauc dalība pārgājienā un jākonsultējas ar ārstu. Ja dalībnieks sajūtas slikti un/vai viņam pašam rodas šaubas par savu veselības stāvokli un iespējām turpināt pārgājienu, tad viņam pašam ir jāpārtrauc piedalīšanās pārgājienā un ir jākonsultējas ar ārstu.
15. Pārgājienu dalībniekiem, kuriem ir veselības traucējumi, kas var būt bīstami pašiem dalībniekiem vai citu dalībnieku veselībai un/vai dzīvībai, ir obligāti jāinformē Organizatorus par šiem riskiem. Pildīdams publiskās varas (valstu vai pašvaldību uzņēmumu un organizāciju) norādes, Organizators ir tiesīgs pārliecināties, vai pārgājienu dalībnieku veselība nerada draudus sabiedrības veselības drošībai (piemēram, epidēmiju gadījumā), un, ja dalībnieka veselības stāvoklis rada apdraudējumu citu dalībnieku veselībai un/vai dzīvībai, saglabā tiesības neatļaut personai piedalīties pārgājienā, pat ja persona tam ir piereģistrējusies.
16. Dalībnieks saprot un apstiprina, ka Organizatori neatbild par dalībnieka veselībai nodarīto kaitējumi vai dzīvībai radītām briesmām un neatlīdzinās mantiskos vai nemantiskos zaudējumus. Tikai dalībnieks atbild par visiem riskiem un atbildību saistībā ar dalībnieka veselības traucējumiem, bojājumiem, nelaimes gadījumu izraisītu kaitējumu dalībnieka veselībai, dzīvībai vai mantai, kas radies pārgājiena laikā.
17. Tāpat dalībnieks atbild par nodarīto kaitējumu, ko izraisījis dabai, savvaļas faunai, citu dalībnieku veselībai, dzīvībai un mantai ar savām darbībām vai bezdarbību.

REĢISTRĀCIJA
18. Pārgājiena dalībniekiem ir jāpiereģistrējas un jāsamaksā dalības maksa.
19. Tā kā uz pārgājienu vai uz atsevišķu maršrutu iespējams uzņemt ierobežotu skaitu dalībnieku, reģistrācija pārgājienam vai atsevišķiem maršrutiem var tikt apturēta jebkurā laikā līdz pārgājiena sākumam. Informācija par reģistrācijas apturēšanu tiek publicēta Pārgājienu tīmekļa vietnē, kā arī citos saziņas kanālos.
20. Dalības maksa, tuvojoties pārgājienam, var tikt paaugstināta. Informācija par dalības maksas izmaiņām tiek publicēta Pārgājienu tīmekļa vietnē, kā arī citos saziņas kanālos.
21. Dalības maksa netiek atmaksāta un to nevar izmantot citam pārgājienam, izņemot gadījumus, kad pārgājiens tiek atcelts vai tiek mainīts tā norises datums. Ja pārgājiena datums vai citi pārgājiena noteikumi tiek mainīti tādu neparedzētu apstākļu dēļ, kurus Organizators ar nekādiem līdzekļiem nespēja kontrolēt un gudri paredzēt, izvairīties no tiem vai novērst, t.i., nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu dēļ, pie kuriem pieskaitāmi nelabvēlīgi dabas (laika) apstākļi, dabas stihiju izraisītas nelaimes, karš, terorisms, nemieri, embargo, obligāti izpildāmas valsts vai pašvaldības norādes, ugunsgrēki, plūdi, avārijas, tīkla infrastruktūras bojājumi, kiberuzbrukumi.
22. Reģistrācijas laikā dalībniekam ir jāsniedz Personas datu apstrādes politikā norādītie dati:
22.1. kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa Nr., pilsēta, valsts);
22.2. dzimšanas datums;
22.3. dzimums;
22.4. komanda/klubs/organizācija – nosaukumi netiek ierobežoti, taču tiek jābūt ētiskiem, kā arī saskaņā ar Nolikumu (šī informācija nav obligāta).
Ja šis Nolikuma punkts neatbilst Personas datu apstrādes politikas redakcijai, tiek piemērots Personas datu apstrādes politikas nolikums.
23. Reģistrējoties dalībnieks apzinās, ka organizatorisku vajadzību gadījumā, cenzdamies atbilstoši izpildīt savas norunātās apņemšanās, Organizators var sazināties ar dalībnieku, izmantojot norādīto tālruņa numuru (nosūtot īsziņu vai zvanot).
24. Pārgājiena dalības maksā ietilpst:
24.1. starta pakotne;
24.2. dzeramais ūdens un tēja daudzos atpūtas un palīdzības punktos;
24.3. karstais ēdiens dalībniekiem, kuri iet vairāk nekā 20 km;
24.4. medicīniskā palīdzība ekstremālos apstākļos;
24.5. diplomi visiem dalībniekiem, kuri vēlas tos saņemt;
24.6. medaļas, bet tikai pieveicot izvēlēto maršrutu;
24.7. nogādāšana uz finišu no jebkura atpūtas un palīdzības punkta, ja dalībnieks izsaka šādu vēlmi.
25. Pārgājiena maksā var tikt ierēķināti papildu izdevumi (pārcēlāja biļetes u.tml.), ja Pārgājienu tīmekļa vietnē tas ir norādīts attiecīgā pārgājiena aprakstā.
26. Starta pakotņu saņemšana:
26.1. Starta pakotnes tiek izsniegtas pasākuma dienā, ne ātrāk kā 15 minūtes līdz Pārgājienu tīmekļa vietnē publicētā starta laika intervāla sākuma.
26.2. Starta pakotnes netiek izsniegtas pēc starta laika intervāla beigām, t.i., pēc starta laika intervāla beigām startēt un piedalīties pārgājienā vairs nav iespējams.
26.3. Ja ir paredzētas kādas citas starta pakotnes saņemšanas iespējas, tad Organizators par tām ziņos Pārgājienu tīmekļa vietnē.

KOMANDAS

27. Pārgājiena dalībniekiem reģistrācijas laikā nav obligāti jānorāda komandas nosaukums.
28. Tās pašas komandas biedri reģistrācijas laikā var izvēlēties dažādus maršrutus.
29. Pārgājiena dalībnieki, kuri reģistrācijas laikā norādīja komandas nosaukumu, piedalīsies komandu ieskaitē.
30. Ikvienas komandas rezultāts tiek aprēķināts kā visu komandas biedru pieveikto kilometru summa.
31. Trīs komandas, kuras būs uzrādījušas labākos rezultātus, tiks apbalvotas ar atbalstītāju sagatavotajām dāvanām.

PĀRGĀJIENĀ IEŠANAS NOTEIKUMI

32. Pārgājiena dalībniekiem pašiem jāparūpējas un jānodrošina, lai pārgājiena laikā vienmēr līdzi būtu piemērots apģērbs, ērti apavi, kā arī dzērieni, ēdiens un personīgie medikamenti, kas nepieciešami ikdienas lietošanā. Tumšajā diennakts laikā katram dalībniekam obligāti jālieto atstarotāji, jāvelk veste vai apģērbs ar atstarojošiem elementiem.
33. Pārgājiena dalībniekiem obligāti:
33.1. katrā atpūtas un palīdzības punktā jāuzrāda Organizatora pārstāvim savu pārgājiena pasi, lai tajā varētu veikt nepieciešamo atzīmi;
33.2. jāievēro šo Nolikumu;
33.3. visa pārgājiena laikā jāsargā savas personīgās mantas;
33.4. savainošanās gadījumā vai rodoties kādiem veselības traucējumiem jāvēršas pēc mediķu palīdzības, kā arī par to jāinformē Organizators;
33.5. jānodrošina, lai visa pārgājiena laikā līdzi būtu personu apliecinošs dokuments;
33.6. par izstāšanos no pārgājiena zvanot jāinformē Organizators vai personīgi par to jāpaziņo Organizatora pārstāvim;
33.7. jāievēro aizsargājamo teritoriju apmeklēšanas kārtība un citi attiecīgo vietu apmeklēšanas noteikumi:
33.7.1. konkrētā apvidus apmeklēšanas noteikumi tiek publicēti Pārgājienu tīmekļa vietnē pie attiecīgā pārgājiena apraksta;
33.7.2. jārūpējas, lai netiktu pārkāptas citu dabas resursu izmantotāju tiesības un intereses;
34. Pārgājiena dalībniekam ir tiesības:
34.1. apmaldīšanās gadījumā vai vienkārši nesaprotot maršrutu vērsties pie Organizatora pēc palīdzības;
34.2. ņemt līdzi savu mājdzīvnieku, taču obligāti jāņem vērā spēkā esošie pārgājiena vietas valsts tiesību akti (piemēram, ja pārgājiens notiek Polijas Republikā, tiek piemēroti Polijas tiesību akti; ja pārgājiens tiek organizēts Lietuvā, tiek piemēroti Lietuvas Republikas tiesību akti u.tml.), kā arī jānodrošina, lai dzīvnieks neradītu briesmas pārgājiena dalībniekiem un apkārtējiem un nepiesārņo apkārtni;
34.3. saņemt diplomu;
34.4. pieveicot visu izvēlēto pārgājiena maršrutu, saņemt medaļu.
35. Pārgājiena laikā dalībniekiem ir aizliegts:
35.1. iešanai izvēlēties citu, nevis apstiprināto Pārgājiena maršruta trasi;
35.2. izmantot jebkāda veida transportlīdzekļus, skriet vai peldēt, cenšoties ātrāk pievarēt kaut vai tikai nelielu daļu no maršruta;
35.3. sludināt politisko propagandu;
35.4. jebkādā formā paust tautisko, etnisko, reliģisko, rasisko, kultūras neiecietību;
35.5. pazemot un ņirgāties par citiem pārgājiena dalībniekiem;
35.6. pārkāpt publisko kārtību, ceļu satiksmes noteikumus un citus spēkā esošus pārgājiena vietas valsts tiesību aktus un noteikumus;
35.7. piemēslot nometņu vietu teritorijās, atpūtas vietās un visā pārgājiena maršrutā;
35.8. lietot alkoholiskos dzērienus un psihotropās vielas;
35.9. smēķēt visā pārgājiena maršrutā, atpūtas un palīdzības punktos, mežā, kā arī paaugstinātas ugunsbīstamības vietās;
35.10. kurt ugunskurus;
35.11. apmesties vietās, kas nav tam paredzētas;
35.12. postīt dabas un kultūras mantojuma objektus, floru un faunu.

BEIGU NOLIKUMS

36. Pārgājiena dalībniekiem obligāti jāiepazīstas ar šo Nolikumu un to jāievēro kā reģistrācijas brīdī, tā arī visu pārgājiena laiku.
37. Ja pārgājiena dalībnieki nodod savu reģistrāciju citai personai, tad viņi apņemas attiecīgo personu informēt par šo Nolikumu, ar kuru ir iepazinušies un kuram piekrituši reģistrācijas apstiprinājuma brīdī, kā arī jānodrošina šai personai iespēja iepazīties ar šo Nolikumu.
38. Organizatori patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma labot šo Nolikumu.
39. Pārgājiena dalībniekiem, kuri pārkāpuši šo Nolikumu, pēc Organizatora lūguma jāpārtrauc sava dalība pārgājienā. Šiem dalībniekiem netiek piešķirtas medaļas un diplomi, netiek atmaksāta dalības maksa. Reģistrācijas sistēmā tiek atzīmēts, ka šie dalībnieki pieveica 0 km.
40. Ikviens pārgājiena dalībnieks reģistrācijas laikā tiek informēts un saprot, ka pārgājiena dalībnieku drošības nodrošināšanai, kā arī plūsmas kustības vadīšanai, balstoties uz savu likumīgo ieinteresētību nodrošināt dalībnieku drošību un komfortu, Organizators veic video novērošanu. Dažās pārgājiena maršruta vietās Organizators izmanto video novērošanas kameras, lai varētu reaģēt uz sastrēgumu veidošanos maršrutā un tos pārvaldīt. Video novērošana tiek veikta reāllaikā. Video ieraksti var tikt pārskatīti tikai specifiskos gadījumos, piemēram, notiekot incidentam.
41. Ikviens pārgājiena dalībnieks reģistrācijas laikā tiek informēts un saprot, ka Organizators un pārgājiena sadarbības Partneri, balstoties uz savu likumīgo ieinteresētību popularizēt savu darbību, kā arī sasniegt pārgājiena mērķus, visa pārgājiena laikā var fotografēt un filmēt pārgājiena dalībniekus, bet iegūtie materiāli bez jebkādiem ierobežojumiem var tikt izmantoti mārketinga mērķiem, publicējot fotogrāfijas un/vai filmēto materiālu kā Organizatora vai pārgājiena sadarbības Partneru tīmekļa vietnēs, tā arī sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos.
42. Visa pārgājiena laikā nodrošinām mediķu klātbūtni. Ja rodas nepieciešamība pēc medicīniskās palīdzības, nekavējoties jāzvana uz Pārgājiena dalībnieka pasē norādīto med. palīdzības numuru vai, ja neizdodas to sazvanīt, tad uz kopējo palīdzības numuru 112;
43. Pasākums nav komerciāls, dalības maksa tiek iekasēta, vēloties nodrošināt kvalitatīvu pasākuma infrastruktūru, pārgājiena dalībnieku drošību un aprūpēšanu ar nepieciešamajiem līdzekļiem.